VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ FARNOSTI!


Farské oznamy

 • Túto nedeľu slávime 55. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, koná sa zbierka na katolícke masmédiá.
 • V sakristii kostola si môžete zakúpiť nové knihy a DVD z TV LUX. Sú k dispozícii knihy Kulmenie, ktorá prináša zaujímavosti o známych umeleckých dielach a ich vzniku, don Camillo, prvá kniha humorných príbehov o kňazovi a komunistickom starostovi, podľa ktorej boli natočené aj známe filmy a DVD filmu Fatima, ktorý bol na jeseň aj v kinách.
 • Tento týždeň sú letné kántrové dni (streda, piatok, sobota). Obsahom sú Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
 • Na budúcu nedeľu slávime – titul Kostola Ducha Svätého. Kto sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • V spolupráci s Centrom rodiny pozývame deti vo veku od 6 do 12 rokov na denný letný tábor, ktorý budeme organizovať od 19. do 23. júla. Na denný tábor je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete na web stránkach farnosti a Centra rodiny alebo pri vchode do kostola Ducha Svätého. Prihlasovanie detí je do 31. mája 2021.

USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 19. APRÍLA 2021

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť lens náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • dodržiavať respiračnú etiketu,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • zakazuje sa podávanie rúk,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; v podmienkach kostola Ducha Svätého to znamená 32 osôb prítomných na bohoslužbe a v podmienkach farského kostola sv. Kozmu a Damiána to znamená 19 osôb - okrem detí do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.